作例:更紗(さらさ)柄

No.15407


No.15541

No.15408


No.15521

No.15418


No.15519