作例:石目柄

No.3


No.5

No.11


No.15527

No.20


No.15526